Reunió de la Comissió de l’Assemblea de Barcelona 2-9-2010

En els locals de la Soli, carrer Vistalegre, 15, va tenir lloc el dijous dia 2 de setembre, reunió de la Comissió.

Van assistir unes 70 persones, membres de comitès d’empreses i comitès i associacions de barri i diferents organitzacions.

El debat es va centrar en dos punts:

1) Recorregut fins a la Assemblea del dia 15/09:

-Informació d’activitats a Sant Andreu, Esquerra de l’Example, Barceloneta, Sants, Nou Barris, Parcs i Jardins, formació de grups de l’Assemblea de Barcelona per intervenir en Assemblees de Correus i Seat de Martorell.

-Qüestions tècniques de megafonia, grup electrogen i transport per a l’Assemblea del dia 15.

-Recolecta de diners: Només hi ha 60 euros. Gràcies al Comitè de Conveni TMB que ha avançat els diners hi ha propaganda però cal repartir despeses ia més, si volem continuïtat de la lluita és imprescindible aportar al N º de compte “La Caixa” 2100-3235-32-2101074800.

2) Organització i realització de l’Assemblea del 15-9

-Sobre les propostes presentades al bloc, en el transcurs del debat es produeix un acostament de postures. Cal entendre que és la primera vegada d’organitzar una Vaga General, és normal que hi hagi diferents posicions i cal continuar fent un esforç de consens.

Hi ha consens sobre els piquets. Es concretaran en les últimes reunions de la Comissió. La posició majoritària considera que han de partir dels diferents piquets fins a formar un gran piquet massiu a la Plaça de Catalunya.

També hi ha absolut consens sobre el caràcter combatiu de la convocatòria.

Igualment hi ha consens sobre la necessària continuïtat de la lluita.

Hi ha consens per a la formació d’una taula de l’Assemblea molt àmplia i representativa.

També sembla haver-hi el consens al voltant de que tots els participants en l’Assemblea de Barcelona ho fem a títol de membres de la mateixa i acceptant la seva dinàmica de continuïtat de la lluita i de la seva organització, independentment de la ideologia de cadascú, per la qual que es garanteix la participació de tots els que ho desitgin acceptant aquests criteris.

Hi ha posició majoritària sobre la necessitat de convocar una Assemblea posterior al 29-S per concretar les accions de la continuïtat de la lluita en funció de l’èxit de l’29-S, queda pendent si s’utilitzen els piquets per a això i altres formes i el dia convenient per a això.

Hi va haver proposta de manifestació per al dia 25 de setembre que es concretaria en funció de la força que es veiés a l’Assemblea del 15 de setembre.

Sobre les intervencions i propostes a presentar a l’Assemblea seguirem intentant enfortir el consens i si en algun cas no fos possible en última instància es votarà a l’Assemblea. Si sorgeix algú a l’Assemblea que vol fer una proposta nova no presentada prèviament, només es tindrà en compte si ho fa partint d’una representació col.lectiva.

Queda pendent la concreció de les persones que intervindran en l’Assemblea.

– Sobre la manifestació del 29-S

Hi ha dues postures diferenciades:

Una, participar en la convocada per CCOO i UGT, amb seguici propi com Assemblea de Barcelona i distribuint propaganda i cridant consignes de continuïtat de la lluita. Això possibilitaria arribar als manifestants que s’incorporin a la convocatòria de CCOO i UGT perquè participin en la nostra pròxima Assemblees posterior al 29-S. Això no pressuposa necessàriament haver de escoltar el míting final dels dirigents de CCOO i UGT.

Una altra, convocar manifestació amb recorregut diferent a CCOO i UGT.

Convocatòria de la propera reunió de la Comissió:

A causa de l’activitat d’assemblees de barris i empreses i la nombrosa assistència a les reunions de la Comissió, no queda altre dia lliure que el divendres dia 10/09 per realitzar la reunió de la Comissió en lloc apropiat.

Divendres, dia 10 de setembre a les 18:30 hores al mateix lloc, Local de la Soli, carrer Vistalegre, 15, Metro L2, Sant Antoni.

Reunión de la Comisión de la Asamblea de Barcelona 2-9-2010

En los locales de la Soli, carrer Vistalegre, 15, tuvo lugar el jueves día 2 de septiembre, reunión de la Comisión.

Asistieron unas 70 personas, miembros de comités de empresas y comités y asociaciones de barrio y diferentes organizaciones.
El debate se centró en dos puntos:

1) Recorrido hasta la Asamblea del dia 15-9 :

-Información de actividades en Sant Andreu, Esquerra del Example, Barceloneta, Sants, Nou Barris, Parques y Jardines, formación de grupos de la Asamblea de Barcelona para intervenir en Asambleas de Correos y Seat de Martorell.

-Cuestiones técnicas de megafonía, grupo electrógeno y transporte para la Asamblea del dia 15.

-Recolecta de dinero: Sólo hay 60 euros. Gracias al Comité de Convenio TMB que ha adelantado el dinero hay propaganda pero hay que repartir gastos y además, si queremos continuidad de la lucha es imprescindible aportar al Nº de Cuenta “La Caixa” 2100-3235-32-2101074800.

2)Organización y realización de la Asamblea del 15-9

-Sobre las propuestas presentadas en el blog, en el transcurso del debate se produce un acercamiento de posturas. Hay que entender que es la primera vez de organizamos una Huelga General, es normal que existan diferentes posiciones y hay que continuar haciendo un esfuerzo de consenso.

Hay consenso sobre los piquetes. Se concretarán en las ultimas reuniones de la Comisión. La posición mayoritaria considera que deben partir los diferentes piquetes hasta formar un gran piquete masivo en la Plaza de Catalunya.

También hay absoluto consenso sobre el carácter combativo de la convocatoria.

Igualmente hay consenso sobre la necesaria continuidad de la lucha.

Hay consenso para la formación de una mesa de la Asamblea muy amplia y representativa.

También parece existir el consenso en torno a que todos los participantes en la Asamblea de Barcelona lo hacemos a título de miembros de la misma y aceptando su dinámica de continuidad de la lucha y de su organización, independientemente de la ideología de cada uno, por lo que se garantiza la participación de todos los que lo deseen aceptando esos criterios.

Hay posición mayoritaria sobre la necesidad de convocar una Asamblea posterior al 29-S para concretar las acciones de la continuidad de la lucha en función del éxito del 29-S, quedando pendiente si se utilizan los piquetes para ello y otras formas y el día conveniente para ello.

Hubo propuesta de manifestación para el día 25 de septiembre que se concretaría en función de la fuerza que se viera en la Asamblea del 15 de septiembre.

Sobre las intervenciones y propuestas a presentar en la Asamblea seguiremos intentando fortalecer el consenso y si en algún caso no fuera posible en ultima instancia se votará en la Asamblea. Si surge alguien en la Asamblea que desea realizar una propuesta nueva no presentada previamente, sólo se tendrá en cuenta si lo hace base a una representación colectiva.

Queda pendiente la concrección de las personas que intervendrán en la Asamblea.

– Sobre la manifestación del 29-S

Hay dos posturas diferenciadas:

Una, participar en la convocada por CC.OO y UGT, con cortejo propio como Asamblea de Barcelona y distribuyendo propaganda y gritando consignas de continuidad de la lucha. Ello posibilitaria llegar a los manifestantes que se incorporen a la convocatoria de CCOO y UGT para que participen en nuestra proxima Asambleas posterior al 29-S. Ello no presupone necesariamente tener que escuchar el mitin final de los dirigentes de CCOO y UGT.

Otra, convocar manifestación con recorrido diferente a CCOO y UGT.

Convocatoria de la próxima reunión de la Comisión:

Debido a la actividad de asambleas de barrios y empresas y la numerosa asistencia a las reuniones de la Comisión, no queda otro día libre que el viernes día 10-9 para realizar la reunión de la Comisión en lugar apropiado.

Viernes, dia 10 de septiembre a las 18:30 horas en el mismo sitio, Local de la Soli, carrer Vistalegre, 15, Metro L2, Sant Antoni.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Propuestas Asamblea Barcelona 15/9/2010

 

Compañer@s, os envío las propuestas para su discusión en las próximas reuniones.

Salud,

Propuestas para la Asamblea de Barcelona:

1. Definir la Asamblea de Barcelona como Frente de trabajadores, entendiéndola como plataforma unitaria de la clase trabajadora, cuyos fines se orienten a luchar por la concienciación, la unidad y la movilización conjunta de los mismos.

2. Establecer un Comisión Permanente que organice y dirija los periodos inter-asamblea.

3. No discriminación de trabajadores, bajo ningún concepto, ni por razones políticas, religiosas ni sindicales; el objetivo debe ser crecer uniendo y concienciando, no separando de forma sectaria; los delegados de UGT-CCOO-CGT-USOC…deben ser aceptados sin condicionantes previos.

4. Crear mecanismos para llegar a todos los comités y delegados de Barcelona lo antes posible (via mail, contacto personal, tlf.); es la mejor manera de multiplicar la Asamblea de Barcelona y alejar al mismo tiempo a estos Comités del sindicalismo interclasista.

5. Extender la Asamblea de Barcelona a otras asambleas de la provincia (incluyendo Asambleas de parados, Asambleas de barrios, asociaciones de vecinos…de Barcelona) a fin de aglutinarlas en la Asamblea de Barcelona, caminando juntos como un sólo puño (trabajadores, pensionistas, parados, vecinos…).

6. Establecer calendario de movilizaciones:

– calibrar el apoyo popular que la Asamblea de Barcelona puede tener, de forma previa a la huelga del 29S, ya que todavía se está en proceso de formación, antes de movilizar.

– participar el 29s de forma separada junto a los sindicatos interclasistas y aprovechar la manifestación para difundir la Asamblea de Barcelona entre los trabajadores presentes.

7. Contactar con otras Asambleas que puedan estar naciendo en otras provincias de Catalunya, o en su caso llamar, desde la Asamblea de Barcelona, a establecerlas. Coordinar con ellas, una vez establecidas, una Asamblea General de Trabajadores de Catalunya y una Comisión Permanente unitaria.

8. Establecer contacto con iniciativas puestas en marcha en el resto del Estado español o en su caso hacer un llamamiento a que se desarrollen las mismas a fin de establecer una Asamblea General de trabajadores de todo el estado español.

Nuria Pocurull

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Propuesta DE UN TRABAJADOR DE AUTOBUSES

La Asamblea de Trabajadores/as de Barcelona


ante la  Huelga General del día 29 de septiembre de 2010

Las condiciones de vida y desarrollo que soportamos los trabajadores/as cada vez son peores debido
a la avaricia del sistema capitalista que vivimos.

La última reforma laboral y los recortes sociales que padecemos como consecuencia de las medidas
impulsadas por el gobierno de Zapatero, la banca y la patronal no son más que la puesta en práctica
de unas medidas anticrisis diseñadas para un  sistema economico basado en la acumulación de capital sin tener en cuenta a las personas (capitalismo)

Hace mucho tiempo que existen motivos para declararle al sistema capitalista una huelga general. En
multitud de escritos y manifestaciones los trabajadores/as más conscientes han reclamado a los sindicatos, bajo el eslogan: HACE FALTA YA UNA HUELGA GENERAL una convocatoria de huelga que nunca llegaba.

Las últimas medidas aplicadas y/o anunciadas por Zapatero ha hecho insoportable a las cúpulas sindicales de CCOO y UGT mantener su pasividad y finalmente no han tenido más remedio de
convocar la huelga general

– Reforma laboral (despido más libre y barato, los empresarios se podrán saltar los acuerdo firmados en materia salarial, de jornada, turnos, movilidad geográfica…)

– Plan de ajuste para reducir el déficit (reducción de salarios de los trabajadores públicos, reducción del gasto en infraestructuras, en vivienda, en sanidad…)

– Reforma del sistemas de pensiones (congelación durante el 2001 de las pensiones, alargar hasta los 67 años la edad de jubilación y pasar de 15 años a 20 el periodo de computo de las mismas para que nuestras futuras pensiones sean mas bajas)

No cabe duda que el éxito o el fracaso de la huelga del 29/S será achacado a CCOO y a UGT lo que esta
generando muchas dudas de participación en la misma a grandes sectores de la población trabajadora.

Desde la Asamblea de Trabajadores/as de Barcelona creemos que no participar en las movilizaciones del día 29 seria mucho peor y que, pese a que nos pese enormemente que las “glorias” de ese día se las lleven los sindicatos de la patronal, el día 29 hay que estar en la calle.

Sabemos, la experiencia de otras huelgas así lo constatan, que el objetivo de CCOO y UGT con la huelga del día 29 no es otro que el de salvar las apariencias y mantener el estatus de sus dirigentes, buscan poderse volver a sentar a negociar con al gobierno para templar las medidas que ya estamos sufriendo.

Esta claro que el objetivo de los trabajadores/as no puede ser el mismo que esconden los burócratas sindicales. Si salimos a la calle ha de ser para defender, con energía, nuestros derechos sociales y eso sólo se pude conseguir “metiéndole mano al bolsillo” de los que provocan todas las crisis, a los capitalistas.

Debemos de luchar para reducir las horas de trabajo sin reducir nuestros salarios, debemos de luchar por nuestros jubilados, por tener una vivienda digna sin que nadie especule con esta necesidad, por unos transportes económicos pensados para las personas, por una educación y sanidad publica en la que no se le deje hincar el diente al sector privado…, tenemos que luchar por recuperar nuestros espacios de
encuentro, nuestras calles, nuestras fiestas populares, nuestra cultura, nuestra tierra.

La gente de Barcelona, la Barcelona rebelde, ha demostrado históricamente que es capaz de unirse para combatir la injusticia y la sin razón., y ahora todo parece indicar que la historia se puede volver a repetir.

Durante estos meses de otoño se van las condiciones que permiten nuestra unidad de clase para combatir al sistema y seria de ingenios pensar que los capitalistas no se van a defender.

 La posibilidad que la Asamblea de Trabajadores/as de Barcelona sea vista como el lugar de encuentro, de coordinación de luchas y de respuesta a la represión, es real. Para ello es necesario que se visualice
su existencia. Sabiendo que el día 29 va a ser, periodísticamente hablando, para CCOO y UGT, es necesario que la ATB, antes de ese día salga a la calle, (fiestas de la Merce) igualmente que se hace necesario realizar antes del día 29, por las distintas asambleas de barrios o centros de trabajo, cuantos más acciones y mas audaces mejor.

PROPUESTA PARA LA
ASAMBLEA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE

-25 SEPTIEMBRE MANIFESTACION

-15/29 DE SEPTIEMBRE ACCIONES DESCENTRALIZADAS PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES ASAMBLEAS DE BARRIOS Y CENTROS DE TRABAJO

-29. SEPTIEMBRE APOYAR LA HUELGA GENERAL

-04.00 ORGANIZAR PIQUETES POR BARRIOS

-13.00 CONCENTRACION DE PIQUETES PLAZA CATALUNYA

-ASISTIR A LA MANIFESTACION DE
LOS SINDICATOS QUE APOYEN LOS ACUERDOS DE LA ATB

-29-S/5-N ACCIONES DESCENTRALIZADAS PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES ASAMBLEAS DE BARRIOS Y CENTROS DE TRABAJO

-05 NOVIEMBRE HUELGA GENERAL BARCELONA

-06 NOVIEMBRE 3ª ASAMBLEA DE BARCELONA

-07 NOVIEMBRE MANIFESTACION

Publicat dins de Comites de base | Deixa un comentari

2-S Assemblea Barcelona… LLuitem junts!

El pròxim 2 de Setembre tornem a la càrrega!!!

19:00 HORES A LA CASA DE LA SOLIDARITAT ASSEMBLEA BARCELONA

És moment d’organitzar-nos

Es convoca assemblea preliminar de Barcelona amb el principal objectiu de tornar a ajuntar-nos després d’aquest llarg Agost… Les comissions han treballat:

S’han imprès cartells i adhesius, s’han creat webs i llistes, s’ha aconseguit un autobús per a la setmana prèvia al 15 de setembre i s’ha presentat l’assemblea en Vallacarca i Gràcia (pròximament a …..?)

Però, ens falta:

Organitzar la difusió, Potenciar els comitès de base (En el treball, en el barri, en les universitats), auto-gestionar la nostra economia i parlar de l’organització de l’assemblea general del 15 de Setembre…

Els que ens han posat en aquesta crisi no ens treuran d’ ella

Lluitem!

Com arribar: C/ Vistalegre 15 <M> Sant antoni L2

El próximo 2 de septiembre volvemos a la carga!!!

19:00 HORAS CASA DE LA SOLIDARITAT ASAMBLEA BARCELONA

Es momento de organizarnos

Se convoca asamblea preliminar de Barcelona con el  principal objetivo de volver a juntarnos después de este largo Agosto… Las comisiones han trabajado:
Se han impreso carteles y pegatinas, se han creado webs y listas, se ha conseguido un autobús para la semana previa al 15 de septiembre y se ha presentado la asamblea en Vallarca y Gracia (próximamente en …..?)

pero nos falta:

Organizar la difusión, Potenciar los comités de base (En el trabajo, en el barrio, en las universidades), auto-gestionar nuestra economía y hablar de la organización de la asamblea general del 15 de Septiembre…

Els que ens han posat en aquesta crisi no ens treuran d’ ella
LLuitem!

como llegar: C/ Vistalegre 15 <M> Sant antoni L2

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Assemblea Oberta de Treballadors/es de Sant Andreu

Dissabte 4 de setembre de 2010

11h., Pl. Pomera

Assemblea Oberta de Treballadors/es de Sant Andreu

per parlar de

– l’Assemblea de Treballadors/es de Barcelona del 15 de setembre

– la Vaga General del 29 de setembre

– com continuar la lluita més enllà

Si et preocupen la crisi i les retallades socials que estem patint els treballadors i treballadores.

Si ja ets conscient que la reforma laboral, la pitjor dels darrers 30 anys, et deixa encara més indefens/a davant dels empresaris, que només busquen beneficiar-se.

Si tens clar que només entre tots i totes, lluitant, podrem defensar els nostres drets, passa-ho i vine! Digues la teva!

No podem continuar patint agressions per part de l’Estat i les empreses sense fer res, hem de fer que la crisi la paguin ells! La lluita és l’únic camí!

Comitè de Vaga General de Sant Andreu


Assemblea Social de Sant Andreu
http://santandreusocial.wordpress.com/
santandreusocial@gmail.com

Publicat dins de Comites de base | 1 comentari

Propuestas para la Asamblea de Barcelona del 15-9-2010,Plaça Universitat.

Propuestas para la Asamblea de Barcelona del 15-9-2010:

1- Organización de piquetes desde las 0 horas del dia 29, a partir de los nucleos fabriles principales en cada ciudad. A concretar en la ultima reunión de la comisión previa a la Asamblea del 15.

2- Impresión y distribución para el dia de la huelga general de un volante convocando Asamblea General para el 30 de Septiembre de 2010 a las 19:00 en la Pza. Universitat para la cual habría que realizar la comunicación oficial con tiempo. Contenido del volante:

Per valorar la Vaga General de 29-S i proposar i aprovar accions per continuar la lluita, ASSEMBLEA GENERAL el 30-9-2010, a les 19:00 hores, Plaça Universitat. ASSEMBLEA DE BARCELONA”.

Dicho volante sería repartido por los piquetes durante todo el dia y en las manifestaciones que se realicen ese mismo día.

3- Participar como Asamblea de Barcelona en la manifestación convocada por CCOO y UGT en bloque diferenciado gritando consignas de continuidad de la lucha y de la convocatoria de la Asamblea General del 30 de septiembre. Repartir volantes de convocatoria de la Asamblea General 30-9 entre los manifestantes del cortejo propio y  de CCOO y UGT para comprometer a las personas que participen en su manifestación con la continuidad de la lucha.

4- Aceptar a todos los participantes que lo deseen en la Asamblea de Barcelona que estén de acuerdo con la continuidad de la lucha respetando las ideas políticas y sindicales de cada uno. No vamos de aislar a las burocracias contrarias a la lucha con denuncias verbales, sino principalmente llevando a cabo propuestas concretas de lucha y organización directamente a los trabajadores, independientemente de que sean de un sindicato o partido o no (como el volante convocando a Asamblea General el 30 de septiembre). Ello es lo que les dolerá a quienes sólo convocan para justificarse.

Jose María (como muchos de los que participamos en la comisión, también pertenezco a una organización pero la omito para que esto no se convierta en una sopa de letras)

Publicat dins de Uncategorized | 1 comentari

Propuestas para Asamblea Barcelona (CNT- Joaquín Costa)

PROPUESTAS PARA ASAMBLEA DE BARCELONA (para consensuar o refundir) a celebrar día 15 de Septiembre en Plaza Universidad

Compañer@s de CNT (Joaquín Costa) asistimos y participamos en la Asamblea de Trabajadores/as, parad@s, pensionistas, estudiantes, precari@s… de Barcelona que se celebró en las Cotxeres de Sants el día 29 Junio 2010.

La impresión que nos causó la Asamblea fue muy positiva y así lo comunicamos al resto de compañerxs.

El hecho de juntarnos cerca de 400 personas en una Asamblea, las intervenciones planteadas para llevar a cabo actos conjuntos -en concreto apoyar el llamamiento al paro general de 24 horas para el día 29 de Septiembre y continuar a partir de ese día con más movilizaciones para plantar cara a las leyes antiobreras y antisociales que nos están imponiendo, para tener aún más beneficios los capitalistas-, y como entendemos que este tipo de movilizaciones pueden dar buenos resultados, sobre todo si tienen continuidad, eso nos animó a seguir participando en la Asamblea.

Después de las asambleas ya realizadas y como en las mismas se anima a hacer propuestas en cuanto a la convocatoria del paro del día 29 y en la continuidad de las movilizaciones, proponemos lo siguiente:

–  Durante el tiempo que falta hasta el día 29, hacer la máxima difusión del llamamiento, incluido el calendario de continuidad, a todas las personas de todos los sectores, tanto productivos –fábricas talleres…-, de servicios –enseñanza, sanidad, transportes-, como parad@s, pensionistas, estudiantes, etc.

–  Que el día 29, se organicen pequeños piquetes en todas las poblaciones donde sea posible, comunicados entre sí, que confluyan al mediodía en un gran piquete, en el centro de cada pueblo o ciudad.

–  Manifestación por la tarde en Barcelona, convocada por la Asamblea de Barcelona, sin coincidir con la que pueda convocar CCOO y UGT.

Como continuidad de las protestas a partir del día 29 y para dejar constancia que no aceptaremos el sistema de vida de explotación, represión y destrucción ambiental actuales, seguir organizando movilizaciones sociales que evidencien que es posible parar su maquinaria de producción-consumo. Por otra parte, para que el 29 de Septiembre no quede como otro día más de protesta aislado que utilicen los vende obrer@s CCOO y UGT, para sacar tajada en su beneficio particular, proponemos:

–  Que en la Asamblea del día 15 se elabore, como mínimo, un calendario de paros generales de 24 horas, a partir de mediados de Octubre convocados por la Asamblea de Barcelona, y que se podrían realizar con un intervalo mínimo de 15 días y/o haciéndolos coincidir con actos como la visita del papa o parecidos y con acciones concretas y en lugares significativos del capitalismo y la política. En el llamamiento a estos paros, y para que fueran el máximo de eficaces posible, se habría de incidir sobre todo en sectores de servicios, transporte, enseñanza, sanidad.

– Durante la 1ª quincena de Octubre ir convocando concentraciones delante de los Ayuntamientos, para ir animando a las movilizaciones posteriores.

Este calendario de paros y movilizaciones podría dar, por parte de la Asamblea, la confianza de que la lucha surge de colectivos y personas sin intereses políticos ni partidistas, teniendo continuidad mientras prosigan las injusticias para muchas personas que se sienten manipuladas, están descontentas y no encuentran salida para demostrar su disconformidad, rabia y rebeldía, y puedan hacerlo con la seguridad de que no es un acto más aislado sino el inicio para cambiar esta porquería de sociedad.

Por otra parte vemos de una incoherencia total que en estas asambleas y movilizaciones se acepte la participación de organizaciones como CCOO, UGT u otras organizaciones políticas que durante los últimos 35 años se han dedicado a colaborar con políticos y empresarios sacando su propio beneficio a cambio de mantener la paz social, desmovilizando a los trabajadores y firmando todo tipo de acuerdos y pactos a cambio de subvenciones merced a unas estructuras sindicales basadas en los comités de empresa.

El hecho de ir junto a estos vende obrer@s sería desastroso, pues los llamamientos a movilizaciones que se puedan realizar no tendrían credibilidad y caerían en saco roto, convirtiéndose en más de lo mismo.

En cuanto a denunciar a las cúpulas y aceptar a las bases pues entre ellos hay muchos descontentos, pensamos que esto es una falacia, pues las cúpulas dirigen y organizan, y las bases -entendemos comités de empresa y secciones sindicales- son los que diariamente llevan a la práctica todos los planteamientos de la organización y llegan incluso a pactos, con las empresas firmando EREs, colaborando en los despidos de trabajadores/as, reducción de salarios por debajo de lo que marcan los conveníos, aceptación de la inseguridad en el trabajo, las horas extras, rompiendo huelgas y protestas, etc. Si fuera verdad que no están de acuerdo con sus dirigentes una postura coherente sería denunciar a las mismas e irse.

Por todo lo planteado, proponemos que en el manifiesto además de denunciar a las cúpulas se denuncie a CCOO y a UGT a nivel general y no se acepte en la Asamblea a estas organizaciones como tales y si alguno de sus miembros participa que lo haga a título personal.

Repetimos, de los errores se debe aprender y todos sabemos  que muchas personas no quieren participar en ninguna protesta,  pues se sienten manipuladas, por lo que supeditamos nuestra participación a un calendario de continuidad de las movilizaciones y a tener claro que no se puede ir con según quien.

Salud! CNT (Joaquín Costa)

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Manifestació de l’Assemblea de Barcelona 13 de novembre a les 18h a Plaça Catalunya

Nosaltres continuem la lluita!! Totes al carrer al 13-N…!

Publicat dins de Convocatoria asembleas | 3 comentaris

ASSEMBLEA GENERAL DE TREBALLADOR/ES, ATURATS/ I PRECARIS DE BARCELONA 29 JUNY COTXERES DE SANTS

El passat dia 16 de Juny el Govern de Zapatero va aprovar la Reforma Laboral imposant als treballadors de l’Estat unes mesures injustes a les quals cal afegir les que ja estem patint ( augment dels preus i dels impostos, reducció i congelació de salaris i pensions ).

Zapatero, obeint a patrons i banquers, està disposat a que siguem els treballadors / es els que haguem de pagar una crisi que no hem provocat.

Mentre els sindicats majoritaris miren cap a una altra banda anunciant, i només per cobrir l’expedient, una hipotètica vaga per d’aquí tres mesos, hi ha d’altres sindicats i organitzacions que ja han decidit començar a caminar marcant – se el 29 de Juny com a data de començament: Vaga General al País Basc, vaga al Metro de Madrid, dia de lluita i manifestacions convocades a Madrid i Saragossa…

A Barcelona nombrosos treballadors i diferents organitzacions, entre les quals ens trobem els companys del Comitè de Conveni dels treballadors d’autobusos de Barcelona, hem decidit convocar una Assemblea General de Treballadors de l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’objectiu d’enviar un missatge clar a aquells que ens volen deixar POBRES I SENSE DRETS i a la vegada els qui tenint la obligació d’organitzar – nos per plantar cara prefereixen deixar les cose pel Setembre.

¡ NO ENS QUEDAREM QUIETS SENSE FER RES!

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE BCN

DIMARTS 29 DE JUNY A LES 19:00 HORES A LES COTXERES DE SANTS ( C./ SANTS Nº 79 ) BCN

TREBALLADORS, JUBILATS, ATURATS, FUNCIONARIS, ESTUDIANTS…

El 29/6 us esperem quan més siguem més ens respectaran

TOTS A LLUITAR PELS NOSTRES DRETS!

ASSEMBLEA GENERAL DE

TREBALLADORS / ES DE BARCELONA

29 JUNY COTXERES DE SANTS A LES 19.00 HORES!

El passat dia 16 de Juny el Govern de Zapatero va aprovar la Reforma Laboral imposant als treballadors de l’Estat unes mesures injustes a les quals cal afegir les que ja estem patint ( augment dels preus i dels impostos, reducció i congelació de salaris i pensions ).

Zapatero, obeint a patrons i banquers, està disposat a que siguem els treballadors / es els que haguem de pagar una crisi que no hem provocat.

Mentre els sindicats majoritaris miren cap a una altra banda anunciant, i només per cobrir l’expedient, una hipotètica vaga per d’aquí tres mesos, hi ha d’altres sindicats i organitzacions que ja han decidit començar a caminar marcant – se el 29 de Juny com a data de començament: Vaga General al País Basc, vaga al Metro de Madrid, dia de lluita i manifestacions convocades a Madrid i Saragossa…

A Barcelona nombrosos treballadors i diferents organitzacions, entre les quals ens trobem els companys del Comitè de Conveni dels treballadors d’autobusos de Barcelona, hem decidit convocar una Assemblea General de Treballadors de l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’objectiu d’enviar un missatge clar a aquells que ens volen deixar POBRES I SENSE DRETS i a la vegada els qui tenint la obligació d’organitzar – nos per plantar cara prefereixen deixar les cose pel Setembre.

¡ NO ENS QUEDAREM QUIETS SENSE FER RES!

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE BCN

DIMARTS 29 DE JUNY A LES 19:00 HORES A LES COTXERES DE SANTS ( C./ SANTS Nº 79 ) BCN

TREBALLADORS, JUBILATS, ATURATS, FUNCIONARIS, ESTUDIANTS…

El 29/6 us esperem quan més siguem més ens respectaran

i precaries DE BARCELONA

29 JUNY COTXERES DE SANTS A LES 19.00 HORES!

El passat dia 16 de Juny el Govern de Zapatero va aprovar la Reforma Laboral imposant als treballadors de l’Estat unes mesures injustes a les quals cal afegir les que ja estem patint ( augment dels preus i dels impostos, reducció i congelació de salaris i pensions ).

Zapatero, obeint a patrons i banquers, està disposat a que siguem els treballadors / es els que haguem de pagar una crisi que no hem provocat.

Mentre els sindicats majoritaris miren cap a una altra banda anunciant, i només per cobrir l’expedient, una hipotètica vaga per d’aquí tres mesos, hi ha d’altres sindicats i organitzacions que ja han decidit començar a caminar marcant – se el 29 de Juny com a data de començament: Vaga General al País Basc, vaga al Metro de Madrid, dia de lluita i manifestacions convocades a Madrid i Saragossa…

A Barcelona nombrosos treballadors i diferents organitzacions, entre les quals ens trobem els companys del Comitè de Conveni dels treballadors d’autobusos de Barcelona, hem decidit convocar una Assemblea General de Treballadors de l’àrea metropolitana de Barcelona amb l’objectiu d’enviar un missatge clar a aquells que ens volen deixar POBRES I SENSE DRETS i a la vegada els qui tenint la obligació d’organitzar – nos per plantar cara prefereixen deixar les cose pel Setembre.

¡ NO ENS QUEDAREM QUIETS SENSE FER RES!

DIMARTS 29 DE JUNY A LES 19:00 HORES A LES COTXERES DE SANTS ( C./ SANTS Nº 79 ) BCN

TREBALLADORS, JUBILATS, ATURATS, FUNCIONARIS, ESTUDIANTS…

El 29/6 us esperem quan més siguem més ens respectaran

Publicat dins de Convocatoria asembleas | Deixa un comentari

Acta assemblea 29 Juny cotexeres de Sants

El 29 de junio pasado, nos reunimos en las Cocheras de Sants unos 400 trabajadores junto a estudiantes, pensionistas, parados, etc.en una Asamblea convocada por el Comité de Convenio de TMB, para buscar puntos en común que nos permitan poner en practica, medidas de resistencia contra los ataques de la banca y la patronal que estamos sufriendo la clase trabajadora. Allí CONSENSUAMOS QUE:

● Las medidas de “ajuste”, la reforma laboral, y la próxima reforma de las pensiones impuestas por el Gobierno de Zapatero son el mayor ataque desde el franquismo a los derechos de los trabajadores, pensionistas y demás sectores populares. Medidas que dejan muy claro que el Gobierno, siguiendo el guión del FMI y de la Unión Europea, está decidido a que el peso de “su” crisis caiga exclusivamente sobre nuestras espaldas

Entre estas medidas  destacan:

– Recortes y congelación de salarios  y pensiones.

– Recortes de gastos sociales (ley de dependencia, cheque-bebé.etc.)

– Subida de impuestos indirectos y tarifas (IVA, gas, etc.)

– Reforma laboral que ataca el pilar de nuestros derechos: la negociación colectiva. Las empresas podrán incumplir condiciones pactadas en los convenios sin acuerdo con la representación sindical.

– Despedir trabajadores es más fácil y barato, ya que se reducen las indemnizaciones y además, se subvencionan los despidos con fondos públicos.

– Próxima reforma de las pensiones para hacernos trabajar hasta los 67 años, mientras el número de parados crece día a día.

● Ante este panorama, resulta escandalosa la actuación de las cúpulas de CCOO y UGT, que después de haber apoyado a Zapatero durante todos estos años, ahora se muestran incapaces de plantarle cara. En lugar de convocar una huelga general para echar atrás las medidas, dejan que estas se aprueben, y nos convocan a un paro para fines de septiembre.

Los asistentes a la Asamblea de Sants acordamos trabajar por una huelga general que tenga continuidad en un plan de lucha y movilización para echar abajo la reforma laboral, el plan de ajuste y la reforma de las pensiones. Planteamos una lucha  por  el reparto del trabajo y de la riqueza para que la crisis que la paguen los que la provocaron, la banca, los especuladores y las grandes empresas.

Los participantes de esta asamblea ACORDAMOS

► Dirigimos a los trabajadores, parados, estudiantes, pensionistas, etc… para decirles que no nos tenemos que  resignar a perder nuestros derechos sin más, que el camino es la lucha.

► Animar la constitución de comités/asambleas de centros de trabajo, barrios y poblaciones para trabajar de manera unitaria contra las medidas que nos quieren imponer

► Convocar una segunda ASAMBLEA DE BARCELONA para el 15 de septiembre en PZA UNIVERSITAT A LAS 19:00 h. donde se DEBATIRÁ Y SE APROBARAN MEDIDAS DE LUCHA Y MOVILIZACION

CONTACTOS :  comiteconveni@gmail.com

Publicat dins de Actes | Deixa un comentari